SPECIAL SESSIONS

Mimarlık ve Kent Çalışmalarında Yapay Görme ve Bilgisayar Grafiği Uygulamaları

Oturumu Düzenleyenler:
Dr. Ceyhun Burak Akgül, ceyhun.akgul@boun.edu.tr, Bogazici Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisligi Bölümü,
Dr. Nizam Onur Sönmez, onursonmezn@yahoo.com, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Yard. Doç. Sema Alaçam, alacams@itu.edu.tr, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü,
Yrd. Doç. Dr. Hülya Yalçın, hulyayalcin@itu.edu.tr, Görsel Zeka Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Çağrı Metni:
Yapay görme (bilgisayarla görü), en yalın tanımıyla görsel bir sahnenin bilgisayar programı yardımıyla otomatik olarak anlaşılabilmesini hedefleyen bir mühendislik disiplinidir. Kavramsal olarak ortaya çıktığı 1960’lardan bu yana yetkinliği sürekli genişleyen ve günümüzde hesaplama teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle altın çağını yaşayan yapay görme tekniklerinin mimarlık alanına yansıması, birçok potansiyel uygulaması bulunmakla birlikte sınırlı sayıda ve çeşitlilikte kalmıştır. İlkesel olarak yapay görme teknikleri sayesinde, mimari bir sahnenin bütününün ya da içerdiği farklı ölçekli elemanların yapısal, geometrik ve semantik özellikleri, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı, doğru ve detaylı olarak hesaplanabilmektedir. Örneğin fotoğraf, video, çizim ve modelleme gibi temsillerin yapay görme teknikleri ile işlenmesi, yapılı çevreye ilişkin yeni bilgiler üretme potansiyeli taşırken; yapay görme ve yapay tasarım zekâsının birlikte kullanımı, tasarım problemlerinin çok yönlü temsilini, yorumlanmasını ve değerlendirilmesini olanaklı kılan karar-destek arayüzleri sağlamaktadır.  Bu ayrı kollardan ilerlemekte olan araştırmaların çeşitli teknolojilere dönük potansiyellerin açığa çıkmasını sağlayacak disiplinlerarası/ötesi verimli ortaklıklar kurabileceği düşüncesinden hareketle, SIU 2018'de Mimarlık ve Kent Çalışmalarında Yapay Görme ve Bilgisayar Grafiği Uygulamaları başlığı altında bir oturum düzenliyoruz.

Bu alanlarla ilgilenen araştırmacıları, kısıtlı kalmamak kaydıyla, aşağıdaki başlıklarla örtüşen çalışmalarıyla oturumumuza katkı sunmaya davet ediyoruz:

·  Otomatik yer ölçümü,
·  Yapılı alanlarda yapay görme,
·  Semantik modelleme,
·  Hesaplamalı tasarımda yapay görme,
·  Örnek tabanlı modelleme,
·  Uzamsal algılama,
·  Mimari gösterim ve çizimlerin otomatik anlaşılması ve yorumlanması,
·  Binadan detaya her ölçekte yapılı elemanların veri tabanlarında görsel bilgiye dayalı olarak aranması,
·  Uzamsal özelliklerin otomatik tanınması.

 

Tarımsal Bilgi Sistemleri için Sinyal ve Veri İşleme
(Signal and Data Processing for Agricultural Information Systems)

Oturumu Düzenleyenler:
Doç. Dr. Berk Üstündağ, berk@berk.tc, Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Doç. Dr. Turgay Altılar, altilar@itu.edu.tr, Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi.
Yrd. Doç. Dr. Hülya Yalçın, hulyayalcin@itu.edu.tr, Görsel Zeka Laboratuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Çağrı Metni:
Dünya nüfusunun artışı, ekilecek alan ve doğal kaynaklardaki azalma gibi kaygılar nedeniyle, tarımsal alanların daha verimli kullanılabilmesi için bilişim teknolojisinden yararlanmak kaçınılmaz bir hale gelmiştir. Bitkilerin fenolojik evrelerinin izlenebilirliğini sağlamak, hasat zamanının doğru ayarlanması, ilaçlama kontrolü ve rekolte tahmini gibi önemli tarımsal problemlere çözüm getirebilmenin ilk aşaması olarak kabul edilmektedir. Bu özel oturumun amacı, yeni nesil tarımsal teknolojilere entegre edilmek üzere tarımsal veri işleme yaklaşımlarına odaklanmak, bu konudaki araştırmaları paylaşmak ve katılımcılar arasında ortak projeler geliştirilmesine ön ayak olmaktır. Birbirinden farklı alanlarda çalışan uzmanların bilgi alişverişinde bulunabileceği, sektörün tanınırlığının artırılmasina katkı sağlayabilecek, sektörün sorunlarına çözüm ortağı olabilecek toplantı, güncel teknolojileri yakından takip etme olanağı sağlayacaktır. Oturum sırasında ayrıca genç araştırmacılar, alanlarında öncü akademisyenler ve sektöre hakim kişiler ile bir arada olma imkanını yakalayacaklardır. Özel oturumda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, öncelikli olarak aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir:
- Hassas Tarım
- Ekin Üretim Aşamaları
- Tarımsal Eğitim
- Toprak Yönetimi
- Su Yönetimi
- Hava şartlarına bağlı hasat yönetimi
- Hayvancılık ve Balıkçılık
Tarımsal veri işleme yaklaşımları aşağıdaki alanlarda olabilir:
- Veri Toplama
- Veri İşleme
- Görsel Veri İşleme
- Sinyal İşleme
- Veri Toplama Yöntemleri
- Makine Öğrenmesi
- Yapay Zeka
- Örüntü Tanıma
- Bulut Bilişim
- Coğrafi-mekansal (geospatial) teknikler
- Sosyal Ağlar
- Nesnelerin İnterneti
- Veri Madenciliği
- Büyük Veri Analitiği
- Bilgi Görselleştirilmesi

Optik Haberlesme Sistemleri ve Uygulamaları
(Optical Communication Systems and their Applications)

Oturumu Düzenleyen:
Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünverdi unverdi@yildiz.edu.tr  Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberlesme Muh. Bolumu

Çağrı Metni:
Günümüz koşulları, haberleşme alanında daha geniş olanaklara, daha uygun ortam ve araçlara olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu konudaki gereksinimler doğrultusunda kullanımı her geçen gün yaygınlaşan optik haberleşme sistemleri, veri iletimi, telefon ağları, kablolu televizyon sistemleri, entegre optik düzenekler, ulaşım, tıp ve askeri uygulamalar gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Optik ağların yaygınlaşması ile veri iletim hızı ve kanal kapasitesi artmakta ve güvenli iletişim sağlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde, optik haberleşme sistemleri, optik dalga kılavuzlarının hammaddesi olan silisyumun doğada bol miktarda bulunması, izolasyonunun sağlamlığı, hızının yüksekliği, az yer kaplaması, elektromagnetik olaylardan etkilenmemesi, güvenilirliği, maliyetinin düşüklüğü ve özellikle band genişliğinin büyüklüğü nedeniyle kapasitesinin fazla olması ve iletim kaybının azlığı gibi avantajları dikkate alınarak, diğer haberleşme sistemlerine göre tercih edilmektedir. Bir dielektrik iletim ortamı olan optik fiberler, bakır kablo ve koaksiyel kablo gibi kablolu iletişim ortamlarının yanısıra serbest uzay propagasyonunun söz konusu olduğu kablosuz iletişime göre de çok daha az kayıplı olması nedeniyle kullanımı artmaktadır. Daha önceden yapılmış haberleşme sistemleriyle uyumlu çalışabilmesi, optik fiberlerin önemli özellikleri arasında yer almaktadır.

Alternatiflerine göre ön planda olan optik haberleşme sistemlerinde, THz’ler mertebesinde çalışılmakta ve gerek analog, gerekse sayısal iletişim yapılmaktadır. Bu durumda, optik haberleşme sistemlerinde verici, propagasyon ortamı ve alıcı katlarının analitik olarak incelenmesi ve verinin, vericiden alıcıya ulaşıncaya kadar söz konusu olan aşamaların, elektromagnetizma, sinyal işleme ve sistem mekanizması alanlarında değerlendirilmesi, akademik ve endüstriyel çalışmalar açısından önem arz etmektedir.
2 – 5 Mayıs 2018 tarihleri arasında Çeşme – İzmir’de düzenlenecek olan IEEE 26. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU-2018) kapsamında, günümüzün ve geleceğin teknolojisi olan optik haberleşme konusunda önerilen Optik Haberleşme Sistemleri ve Uygulamaları Sözlü Özel Oturumu’nda sunulacak bildiriler ile optik haberleşme konusunda çalışan araştırmacıların, optik haberleşme sistemlerindeki elektromagnetik dalga propagasyonunun ve sistemdeki veri iletiminin analizi ve optik haberleşme sistemlerinin uygulama alanları açısından katkıda bulunulması ve akademisyenlerin yanı sıra endüstride çalışanlara da ışık tutulması beklenmektedir.

Gömülü Sistemlerde Sinyal İşleme Uygulamaları
(Signal Processing Applications for Embedded Systems)

Oturumu Düzenleyen:
Yrd. Doç. Dr. Güray Gürkan, g.gurkan@iku.edu.tr, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul Kültür Üniversitesi, 

Çağrı Metni:
Günümüzde taşınabilir, düşük güç tüketimi sayesinde batarya ile gezici olarak kullanılabilen ve kolay programlanabilen “gömülü sistemler” oldukça geniş bir kullanım alanı kazanmışlardır. Açık kaynak kod ile geliştirilebilen ve teorik algoritmaları oldukça hızlı gerçekleştirebilen bu sistemler sayesinde, gömülü sistemler eskiden daha sık kullanılan dizüstü ve sabit bilgisayarların yerini almaya başlamıştır. Çeşitli firmalar tarafından pazara sunulan farklı hız ve büyüklükteki gömülü sistem donanımları, geliştirilen donanıma özgü kütüphaneler sayesinde, belirli bir amaca yönelik işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.
Teorik olarak oldukça ilerleme kaydedilmiş olan sinyal işleme algoritmalarının çevrimdışı ya da gerçek zamanlı olarak farklı ortamlarda uygulanabilirliği; hızlı ve düşük güç tüketimli gömülü sistemler sayesinde daha da mümkün hale gelmiştir. Buna ek olarak, gömülü sistemler için geliştirilen kütüphaneler ile özellikle karmaşık algoritmalara dayanan sinyal/görüntü işleme özelliklerine sahip bir sistemin gerçeklenmesi çalışmaları giderek artan bir ilgi uyandırmıştır. Amaca yönelik özgün sinyal işleme algoritmaları içeren kütüphanelerin geliştirilmesi ve uygulanması da sinyal işleme topluluğunda giderek artan bir öneme kavuşmuştur. SIU-2018 kapsamında düzenleyeceğimiz “GÖMÜLÜ SİSTEMLERDE SİNYAL İŞLEME UYGULAMALARI” isimli bu özel oturuma bildirilerinizi bekliyoruz.

 

Elektrik Makinalarında ve Sürücülerinde Durum İzleme ve Arıza Tespiti İçin Sinyal İşleme Uygulamaları
(Signal Processing Applications for Condition Monitoring and Fault Detection in Electrical Machines and Drives)

Oturumu Düzenleyen:
Dr. Ferhat ÇIRA, fcira@dicle.edu.tr ,Dicle Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü

Çağrı Metni:
Elektrik Makinaları hayatın her alanında, gerek elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı gerekse elektrik enerjisini mekanik enerjiye ve harekete dönüştüren makinalardır. Bu makinaların istenen işi yapması, sağlıklı çalışmasına bağlıdır. Endüstride hassas hız ve kontrol gerektiren uygulamalarda makinanın arızasının erken tespit edilmesi ve arızaya müdahale edilmesi oldukça kritiktir. Arızası tespit edilemeyen makinalar büyük ekonomik kayıplara sebep olabileceği gibi yaralanmalara da neden olabilmektedir. Elektrik Makinalarının arızalarının tespit edilebilmesi için durum izleme sistemlerinin kullanımı gereklidir. Durum izleme aşağıdaki konuları kapsamaktadır.
Bu alanlarla ilgilenen araştırmacıları, kısıtlı kalmamak kaydıyla, aşağıdaki başlıklarla örtüşen çalışmalarıyla oturumumuza katkı sunmaya davet ediyoruz:

 1. Elektrik makinalarında sinyal işleme tabanlı arıza tespiti ve teşhisi.
 2. Sürücü sistemlerinde arıza tespiti ve teşhisi.
 3. Yük dalgalanmalarına bağlı gelişen anomaliler.
 4. Arızanın tolere edilebilmesini sağlayan sürücü düzenek tasarımları.
 5. Arıza tespitinde yeni sinyal işleme teknikleri.
 6. Arızaların makine öğrenme teknikleri ile sınıflandırılması.
 7. Güç sistemlerinde arıza tespiti ve arızanın yerinin belirlenmesi.
 8. Otomatik arıza tespit algoritmalarının geliştirilmesi.

Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Mimarisi
(Industry 4.0 and Internet of Things Architecture)

Oturumu Düzenleyen:
Yrd. Doç. Dr. Selahattin Koşunalpskosunalp@bayburt.edu.tr, Bayburt Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Çağrı Metni:
2011 yılında ilk olarak Almanya’da ortaya atılan 4. Sanayi Devrimi (Industry 4.0) beraberinde hayatımıza sanayinin dijitalleşmesini getirmiştir. Bu gelişim her ne kadar sanayi devrimi olarak nitelendirilse de hayatımızın her alanına etki etmeyi başarmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki sürekli artan gelişmelerin 4. Sanayi devrimini başlatması ve hızlı bir şekilde bütün dünyada hayatın her alanına tesir etmesini kaçınılmaz kılmıştır. Sanayi 4.0 devriminin en temel hedefi üretim sistemlerini daha akıllı bir hale getirerek üretimi en yüksek verimlilikle sağlamaktır. Bunun için üretim sürecinde bulunan bütün makinelerin internet aracılığıyla birbirleriyle etkileşim halinde olup üretimi karşılıklı koordinasyonla yönetmesi amaçlanmaktadır. Bu etkileşim sürekli gelişim halinde olan algılayıcı (sensor) teknolojilerin etkin bir biçimde kullanılması ile sağlanmaktadır. Temel prensip bir fabrikadaki devam eden iş süreçlerinin algılayıcılar ile tespit edilip gerekli bilgilerin internette bulut bilişimde depolanmasıdır.  Elde edilen bu bilgiler uzaktan internet bağlantısı olan herhangi bir noktadan erişilip akıllı gözlem ve karar verme süreçlerinden geçirilerek daha akıllı sistemlerin ve makinelerin üretime katılmasını mümkün kılacaktır. Üretimde kullanılacak bütün yapıların birbirleriyle iletişim halinde olmalarını olanak sağlayacak yapı nesnelerin interneti (internet of things (IoT)) mimarisidir.

Bu özel oturum kapsamında yeni sanayi devrimi ile popüler hale gelen IoT kavramı ile ortaya çıkan güncel problemler için yeni çözümler ve yaklaşımların ele alınması amaçlanmaktadır. Ayrıca, araştırmacıların geliştirdikleri/geliştirecekleri pratik uygulamaların sunumu ile ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların tanıtılması hedeflenmektedir. Sınırlı olmamakla beraber, aşağıdaki belirtilen ana başlıklarda çalışmalar beklenmektedir:

 • IoT Uygulama ve Hizmetleri
 • Güvenlik, Hareketlilik ve İzleme
 • Kablosuz Algılayıcı Ağlar Uygulamaları
 • Akıllı Şebeke (Smart Grid) Uygulamaları
 • Akıllı Şehir (Smart City) Uygulamaları
 • Yazılım Tabanlı Ağlar ve IoT
 • IoT Protokoller ve Standartlar
 • Endüstriyel IoT ve Nesnelerin Endüstrisi
 • Yönlendirme (Routing) ve Ortam Erişim (Media Access) Yaklaşımlar
 • IoT Donanım Tasarlama
 • Bulut Bilişim (Cloud Computing) ve IoT
 • Büyük Veri (Big Data) ve Depolama
 • IoT için İşletim Sistemleri
 • IoT Dağıtım Senaryolar ve Deneysel Ölçümler
 • IoT için Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi

Software Defined Networks/ Network Function Virtualization (SDN/NFV)

Session Editor:
Doç.Dr. Müge SAYIT, muge.fesci@ege.edu.tr, Ege Üniversitesi, Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü

Invitation:
Software Defined Networks/ Network Function Virtualization (SDN/NFV)
Software Defined Networks (SDN) is a new technology that has recently been developed for computer networks. Initially used in campus networks, this technology has come to be used in data centers and in mobile networks with Network Virtualization. These technologies are thought to be part of the 5G networks currently in the standardization process. Since 2012, Google has been using SDN infrastructure among its data centers; companies such as Facebook, Microsoft, and Verizon, including Google, support the development of OpenFlow - the communication protocol used in SDN. Many companies, such as Cisco, Juniper, and HP, have produced SDN compliant routers. Researchers working on computer networks predict that SDN will be used widely in the next 10-15 years.
We hope that this special session is to bring academicians and researchers working in the field of SDN/NFV together and to create a discussion platform, to evaluate the recent work on the topic. The list of topics for this special session include (but not limited to):

 1. Software Defined Networks (SDN) and Network Function Virtualization (NFV) Technologies
 2. SDN/NFV architecture and applications (VoiP, video streaming, etc.)
 3. SDN/NFV orchestration, management and abstraction
 4. Routing in SDN
 5. Network Slicing, Service Function Chaining
 6. SDN based datacenters
 7. Security in SDN/NFV
 8. Software Defined Mobile Networks

Invited Speaker:

Stuart Clayman, University College London, England
Bio: Stuart Clayman received his PhD in Computer Science in 1994 and is a Senior Research Fellow at UCL EEE department. He co-authored over 40 conference and journal papers. His research interests are in the areas of software engineering and programming paradigms; distributed systems; virtualized compute and networks, network and systems management; sensor systems and smart city platforms. He does reviews for journals and has served on the TPC for many conferences, as well as being a Conference Organiser for NetSoft and the O4SDI workshops.  He also has extensive experience in the commercial arena undertaking architecture and development for software engineering, distributed systems and networking systems. He has run his own technology start-up in the area of NoSQL databases, sensor data, and digital media.
Title:
Orchestration:  The need for System and Language Abstractions
Overview:
This talk is about my observations from teaching operating system and programming languages, and how there are some big lessons for the SDN NFV community.
It won’t include any results or measurements from the networking arena, but will rather be about opportunities to use working and well-tested concepts in the space of operating systems and programming languages. It is particularly focused towards people working in the areas of orchestration and higher level management, where the main focus has been SDN, NFV and SFC. We need to learn lessons from other areas and encourage people to design and build more systems with more layering and better abstractions.

 

Ali Telli, Aselsan, Turkey
Title:
6G: 2030-2040 Technologies of Future

6th generation or 6G is the umbrella name of all technologies that will be used in the period 2030-2040.
Artificial intelligence shows an exponentially increasing trend, but it is very difficult to predict where it will go.
According to the predictions and statements of many scientists and experts, computers will be as intelligent as people in 2035.
By 2045, estimates tell us that computers will have more intelligence than the sum of all the people in the world.
For the last 100 years, we have been trying to increase our brain's power with our work. We continued to automate repetitive tasks.
200 years ago, about 90 percent of the people worked in agriculture. Now, only about 2 percent are working in  farming.
Nanotechnology is rapidly developing in medical technology.
After 25 years, the current cell phone-sized computer will fit inside the blood cell, it will able to cure the diseased cells and the organs.
It is easu to expect that all sectors will be integrated and many new applications will be developed. Autonomy and cyber security will be two main topics in the future.
We are just starting , everything will change very rapidly.
Are we getting better or worse?

Ambient Intelligence and Social Signal Processing

Session Editors:
Hamdi Dibeklioğlu, dibeklioglu@cs.bilkent.edu.tr, Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Heysem Kaya, hkaya@nku.edu.tr, Namık Kemal Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Call for papers:
The environments we live and the devices we use get more and more information processing capacity every day, thanks to the embedded processors and developing sensor technologies. Ambient intelligence is a vision originating from fast development of computer technology and its ubiquitous place in our life: when computers were initially used, they were serving multiple people; in the future however, multiple processors are expected to serve one person. 

The fact that technology turns objects and environments surrounding us more intelligent enables human-centered, personalized services an experiences. On the other hand, for this vision to come true, many theoretic and practical problems need to be solved. Many works are done on new sensor technologies, sharing of the data from these sensors over networks and providing personalized services by mining information from these data.

Personalized services can be used not only for human-machine interaction but also to analyze the interaction among people. Social signal processing/social computing is an emerging research field that foresees the processing of collected human communication signals in a semantic structure considering location, time and state-dependent variables.

The aim of this special session is sharing the approaches, technologies and research in these two related, fast growing subjects. The social signal processing sessions, which are organized since SIU 2008, had been followed by many participants, and had led to joint projects among participants. The special session will focus on the subjects including but not limited to the following:
 
Natural human-computer interaction
-Multimodal human-computer interaction
-New interfaces
-New communication structures and ontologies
-Multimodal fusion
-Multimodal databases and performance evaluation
-Emotion and expression recognition
-Natural human-robot interaction

Natural human-human communication analysis
-Multimodal group analysis (speaker diarization, finding the focus of attention, estimating the meeting type)
-Recognition/detection of audio/visual non-verbal communication cues
-Estimating social states (level of attention, dominance, leadership, proximity)

Learning and adaptation
-Learning algorithms
-User profiling and personalized services
-Agent-based user interfaces (Sensor Technologies and Infrastructure)
-RGB-D cameras
-Wireless networks, sensor networks and network infrastructures
-Mobile devices
-New sensor technologies
-Smart camera systems
-RFID
-Software architectures for multi-platform interfaces
-Intelligent objects
-Tracking and recognition using multiple sensors
-Social signal analysis using EEG

Applications
-Smart home applications
-Security applications
-Meeting applications
-Smart environments for continuous education and cognitive support
-Game applications
-Service applications
-Surveillance of natural environments using sensors

Technical Programme Committee: 
Albert Ali Salah, Boğaziçi University
Altay Güvenir, Bilkent University
Berk Gökberk, MEF University
Elif Sürer, Middle East Technical University
Erdinç Uzun, Namık Kemal University
Erkut Erdem, Hacettepe University
Gökberk Cinbiş, Middle East Technical University
Hatice Köse, Istanbul Technical University
Kerem Altun, Işık University
Lale Akarun, Boğaziçi University
Nazlı İkizler-Cinbiş, Hacettepe University
Neşe Alyüz-Çivitci, Intel Corp.
Özlem Durmaz İncel, Galatasaray University
Pınar Duygulu Şahin, Hacettepe University
Sinan Kalkan, Middle East Technical University
Tahir Emre Kalaycı, Bolzano Free University
Uğur Güdükbay, Bilkent University
Varol Akman, Bilkent University

İnsansız Araçlar Uygulamaları
Unmanned Vehicle Applications

Oturumu Düzenleyenler:
Rıfat Hacıoğlu, hacirif@beun.edu.tr, Bülent Ecevit Üniversitesi
Seda Karadeniz Kartal, sedakartal@beun.edu.tr, Bülent Ecevit Üniversitesi

Çağrı Metni:
İnsansız araçlar geniş anlamıyla içinde veya üzerinde zorunluluk olmadıkça insan unsuru bulundurmayan, gerektiğinde kendi başına karar verme ve uygulama yeteneğine sahip, uzaktan ya da otonom olarak yönetilebilen ve önceden belirlenmiş görevleri icra edebilen kontrol ve algılama sistemlerinden oluşan teknolojilerdir. Bu teknolojiler aslında farklı bilim dallarından gelen alt teknolojileri kullanmakta ve bunların birbirleriyle tam uyumu şeklinde çalışmaktadır. Bu alt teknolojileri şöyle sıralayabiliriz:

 1. Sinyal İşleme: Görüntü ve Ses İşleme, Sinyal İşleme,
 2. Mobil Sistemler ve Mobilite: Haritalama, Yerelleştirme, Navigasyon, SLAM, Çarpışma Kaçınma, Keşif,
 3. Makine Öğrenme: Yapay Zeka, Yapay Sinir Ağları, Tanıma ve Sınıflandırma, Kümeleme,
 4. Kablolu/kablosuz Güvenli Haberleşme,
 5. Planlama ve Algoritmalar: Hareket Planlama, Görev Planlama, Koordinasyon, Çevre ve Durum Algılama, Engel Bulma ve Engel Aşma, Sınır Gözetleme, Arama ve Kurtarma, Lojistik Destek Sağlama, Asimetrik Tehditler ile mücadele,
 6. Tahmin ve Robotik Sistemleri Öğrenme: Takviye Öğrenme, Bayes Teknikleri, Grafik Modelleri, İmitasyon Öğrenme, Demonstrasyon tarafından Programlama, Teşhis,
 7. İnsan-Robot Etkileşimi ve İnsan Merkezli Sistemleri: Beyin-Makine Arabirimleri, Tele-robotbilim, İnsan Estetiği, Yardımcı Robotlar, Sosyal Robotlar, Güvenli Etkileşim, Sualtı Araçlar, Hava / Uzay Araçları, Tarım ve Madencilik İnsansız Araçları,
 8. Askeri Sistemler: Keşif, Gözetleme ve İstihbarat Sistemleri, Silah Sistemleri,
 9. Algılayıcı Sistemler: Sensörler, Robot Algı, Görme, Dokunsal ve Kuvvet Algı, Menzil Algılama, Eylemsizlik Algılama,
 10. Kinematik, Dinamik ve Kontrol: Kontrol Sistemleri, Mantıksal veya Ardışık kontrol, Doğrusal Kontrol, Doğrusal Olmayan Kontrol,
 11. Otonom Sistemler ve Yarı-Otonom Sistemler,
 12. Dağıtık Sistemler: Multi-Robot Sistemleri, Ağ Robotlar,
 13. Manipülasyon: İletişim Modelleme, Sentezleme, Kuvvet Kontrolü, Manipülasyon,
 14. Mekanizmalar: Tasarım, Humanoids, Eller, Bacaklı Sistemleri, Yılanlar, MEMS / NEMS, Micro / Nanobots
 15. Elektriksel Denetim ve Araç Elektroniği,

Davetli Konuşmacı:
Konu ile ilgili sorunları ve uygulamaların değerlendirildiği bir davetli konuşmacı çağırılması düşünülmektedir.

Beklenen bildiri sayısı ve formatı:
Bu özel oturumda 10 ila 20 bildirinin gelmesi beklenmektedir. Kabul edilecek bildiriler içerik ve kalite açısından değerlendirilerek tek oturumda sunulabilecek duruma getirilmesi düşünülmekte olup 6-8 bildirinin kabul edilmesi planlanmaktadır.
Özel oturum 15-20 dakikalık sözlü sunumlardan oluşacaktır. Gerekli ekipman (masa, sandalye vb.) ve elektronik donanım (bilgisayar, projektör, yansı perdesi vb.) dışında ilave bir alana ve ekipmana ihtiyaç duyulmayacaktır.

Bulut Veri İletişim/Hesaplama/Depolama Sistemleri için Sinyal İşleme

Oturumu Düzenleyen:
Şuayb Ş. Arslan, arslans@mef.edu.tr, MEF Universitesi, Maslak, Istanbul, Türkiye.

Çağrı Metni:
Veri temalı sistemlerin gelişimi ve yayılması, veriye bağlı günümüz bilişim teknolojisinde farklı alanlarda ön plana çıkmaya başlamıştır. Bulut ortamında dağıtık şekilde veri işleme, verimli iletişim ve veri depolama alanındaki yeniliklerin, akımların, deneyimlerin ve problemlerin tartışıldığı, modern iletişim/hesaplama/depolama sistem mimarileri ve yazılım tabanlı uygulamalar gibi gerçeklemelerin konuşulduğu bir özel oturumun düzenlenmesi planlanmaktadır.  Sinyal işleme, sinyal tasarımı, ve verimli sinyal tespiti özellikle modern katı hal sürücü, sabit disk ve teyp sistemlerini kullanan yüksek kapasitede veri depolanması sağlayan dağıtık sistemler için büyük önem arz etmekte ve aktif araştırma konuları ihtiva etmektedir. Bulut veri iletişim ve sinyal işleme temalı sistemleri aşağıda belirtilen alt alanlarda üretilen makaleleri bir araya getirmek ve öznitelik bakımından ön plana çıkan çalışmaların geliştirilip gerçeklemesini amaçlamaktadır. Bu özel oturumda aşağıdaki altbaşlıklarla uyumlu makaleler değerlendirilecektir. 

a. Bulut veri için sinyal işleme teknikleri
b. Veri depolama için kanal modellemesi ve kapasite hesaplamaları
c. Kanal denkleştirme, senkronizasyon ve sinyal algılama yöntemleri
d. Hızlı bellek tabanlı ve katı hal sürücüler için hata kodlama ve sinyal tasarımı
e. Dağıtık sistemler için optimize edilmiş veri korunumu ve onarım yöntemleri
f. Bulut/Büyük veri iletişiminde yeni teknikler
g. Bulut/Büyük veri işlemesi, analitiği, görselleştirmesi ve depolaması
h. Sanallaştırma teknikleri ve bulut veri üzerine uygulamaları
i. Veri hesaplama/depolama sistem mimarileri
j. Büyük ölçekli veri hesaplama ve depolama için silme kodlama teknikleri
k. Paralelleştirilebilir kodlama ve sinyal tespit etme algoritma tasarımı
l. İleri teknolojiler: Optik, holografik, DNA-tabalı ve quantum veri iletişim, hesaplama ve depolama teknikleri

Bilim Kurulu:
Ali E. Pusane, Boğaziçi Universitesi
Elif Haytaoglu, Pamukkale Universitesi
Özgür Özlük, MEF Üniversitesi
Sedat Ölçer, Bilgi Üniversitesi

Photonic-Based Communication and Sensor System Applications

Session Editors:
Prof.Dr. Ahmet ALTUNCUaltuncu@dpu.edu.tr,  Fotonik Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (FOTAM), Dumlupınar Üniversitesi
Web Adresi: fotonik.dpu.edu.tr

Call for Papers:
The development of photonic-based devices and systems such as high-speed fiber optical communication systems, line of sight (LOS) wireless optical communication systems, THz communication systems, and the design of wideband erbium-doped fiber amplifiers, narrowband tunable and wideband light sources and fiber lasers, passive fiber optical components used in these systems are one of today's most interesting research areas.

In addition, for the remote monitoring and control applications such as monitoring of country borders, factories, campuses, oil pipelines and mega structures for security purposes, the researches on the design, development, modeling and simulation of fiber optic based distributed sensor systems and the processing of sensor signals are carried out.
In this special session on "Photonic-based communication and sensor system applications" to be organized in SIU'2018, it is aimed to provide a platform in our country where valuable researchers working in this field will come together to share their knowledge and experiences.

Müzik Sinyal İşleme
Music Signal Processing

Oturumu Düzenleyenker:
Dr. Kemal Avcı, avci_k@ibu.edu.tr, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Dr. Barış Bozkurt, baris.bozkurt@upf.edu, Music Technology Group, Universitat Pompeu Fabra
Dr. Rafael Ramirez, rafael.ramirez@upf.edu, Music Technology Group, Universitat Pompeu  Fabra
Dr. Sergio Giraldo, sergio.giraldo@upf.edu, Music Technology Group, Universitat Pompeu  Fabra
Dr. Sertan Şentürk, contact@sertansenturk.com, Kobalt Music Group
Hasan Sercan Atlı, MSc, sercan.atli@avid.com, Avid Technology Inc

Çağrı Metni:
Müzik sinyal ve sistemlerin analizi ve sentezi için uygun sinyal işleme yöntemlerini bulmayı konu edinen müzik sinyal işleme alanı; belirli bir olgunluğa erişmiş konuşma işleme alanına göre yeni bir alan olmasına rağmen uluslararası alanda oldukça ilgi çekmekte ve çok hızlı bir şekilde gelişmektedir. Dünyada bu alanda araştırma yapan birçok saygın araştırma merkezi ve grubu bulunmaktadır. Konuşma işleme alanında kullanılan yöntemlerin müzik sinyal işleme alanında başarılı sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. Bununla birlikte, müzik alanındaki sinyal ve sistemlerin çok çeşitlilik göstermesi ve hızla gelişen müzik teknolojileri alanında ortaya çıkan talepleri karşılamak üzere oluşan yeni problemler nedeniyle yeni çözüm önerilerinin sunulması gerekmektedir.

Bu oturumun amacı, ülkemizde bu alanda çalışan araştırmacıları bir araya getirmektir. Daha önceki SIU kurultaylarında, müzikle ilgili çalışmaların sunulduğu ancak farklı oturumlarda yer aldıkları görülmüştür. SİU-2018 kurultayında düzenleyeceğimiz “Müzik Sinyal İşleme” isimli özel oturumumuza, ilgili araştırmacıları müziği konu edinen bildirileriyle katkı sunmaya davet ediyoruz. Sınırlı olmamakla birlikte pop müzik, klasik müzik, caz, etnik müzik, dans müziği vs. gibi farklı müzik türleri; piyano, gitar, keman vs. gibi farklı enstrümanlar ile tempo, tını, dinamik vs. gibi farklı müzik özellikleri için yapılan sinyal işleme çalışmalarını bekliyoruz.

Gastronomi, Gıda Analizi, Beslenme ve Diyetetik için Sinyal İşleme Teknolojileri
Signal Processing Technologies for Gastronomy, Food Analysis, Nutrition and Dietetics

Oturumu Düzenleyenker:
Yrd. Doç. Dr. Övgü Öztürk Ergünovgu.ozturk@eng.bau.edu.tr, Bilgisayar Mühendisliği, Bahçeşehir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Bengü Öztürkbengu.ozturk@yeditepe.edu.tr, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Yeditepe Üniversitesi

Çağrı Metni:
Her alanda verinin sürekli dijital ortama taşındığı yeni çağda, Endüstri 4.0’ın da getirdiği dijitalleşen sanayi sektörleri ile beraber, Gastronomi, Gıda Analizi, Beslenme alanlarında bilişim teknolojileri ile yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan uygulamaların kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Gelişen bilişim teknolojileri ile beraber, gıdaların üretim aşamasından, pazarlama ve tüketim aşamasına kadar görüntülerinin çekilmesi, görüntülerin sinyal işleme uygulamaları ile işlenerek anlamlı sonuçlar çıkarılması ve istatistiksel analizlerin yapılması son yıllarda giderek artan popülerlik kazanmıştır. Gıda verilerinin işlenmesi sırasında karşılaşılan problemler, akademik araştırmacıların ilgisini çekerken, ortaya çıkan yeni yöntemler de, akademik sanayi işbirliğini güçlendirmekte ve yaygın teknolojik çözümlerin oluşturulmasına olanak sağlamaktadır.

Beslenme/Diyetetik konularında hastaların aldıkları gıdaların besin değerinin sistematik takibi büyük önem arzetmektedir. Aynı şekilde her gün fotoğraflarla ve metinlerle internete yüklenen milyonlarca yiyecek ve içecek tarifi, gıdaların gastronomik analizinin yapılabilmesi için devasa bir veri kaynağı sunmaktadır. Bu verilerin yapay zeka ile işlenmesi ile, hem kültürel hem de istatiksel amaçlı besin çeşidi, besin değeri, kalori, yemek tarifi, yemek içerik analizi gibi çalışmaların yapılması mümkün olabilmektedir. Sanal/Artırılmış gerçeklik teknolojileri ile eğitim veya sunum odaklı uygulamalar geliştirilebilmektedir. Fabrikalarda üretim hattına yerleştirilen kameralar aracılığıyla gıdaların sayımı, ayrıştırılması ve gıdalar üzerindeki bozulmaların tespiti otomatik olarak yapılabilmektedir. Bütün bu alanlarda ortaya çıkan çalışmalar, 3B modelleme, görüntü işleme, yapay zeka, insan-makina etkileşimi, IoT, büyük veri gibi birçok çeşitli sinyal işleme araştırmalarını buluşturmaktadır.

Bu özel oturumun amacı, bu konulardaki akademik ve sanayiden araştırmacıları bir araya getirerek, güncel çalışmaların sunulmasını sağlamak, uzmanlar arası bilgi alışverişi ve işbirliği fırsatlarını artırmak, aynı zamanda bu çalışmaların ülke genelinde görünürlüğünü artırarak yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır. Özel oturumda, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte öncelikli olarak aşağıdaki konularda yapılan çalışmalara yer verilecektir.

 • Yemek Resimlerinin Akıllı Teknolojiler ile İşlenmesi 
 • Sanal Gerçeklik ile Desteklenen Beslenme, Diabetik Uygulamalar
 • Yemek Ontolojileri ve Uygulamaları
 • Beslenme ve Diyabetik Kontrolü için Sinyal İşleme Uygulamaları
 • Gıda Malzemesi, Yemek Tarifi, Besin Zinciri Analizinde Yapay Zeka Çalışmaları
 • Yiyecek ve İçeçeklerle ilgili Eğitim Teknolojilerinin Geliştirilmesi
 • Dijital perakende sektörü ve akıllı tanıma sistemleri
 • Gıda Satış ve Pazarlamasında Sensörlerle Takip Teknolojileri
 • Endüstriyel Otomasyonda Gıdaların Analizi için Robotik Sistemler
 • Gıda ve besin analizi için Akıllı Mobil Uygulamalar
 • Veri Toplama
 • Veri İşleme ve Görselleştirme
 • Sinyal İşleme
 • Makine Öğrenmesi 
 • Yapay Zeka
 • Örüntü Tanıma
 • Nesnelerin İnterneti
 • Büyük Veri Analitiği